મન ચિંતામણી

અમૃત વાણી

સતપંથ યજ્ઞવિધિ

શ્રી સતપંથ નવનીત

સદગુરુ વાણી

મૂળબંધગ્રંથ સંક્ષિપ્ત સાર

સતપંથ ધર્મ જ્ઞાન દીપ

સતપંથ ધર્મ દર્શન

યોગ વાણી

નિત્ય પ્રાર્થના પાઠ

શ્રી ભાભારામ સુબોધ

સતપંથ યજ્ઞવિધિ